MY MENU

REINFORCED PAPER GUMMED TAPE

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะงานที่ใช้ : ใช้ในงานแพคกิ้งกล่องสินค้าที่เฉพาะเจาะจง หรือสานรอยต่อของชิ้นงานที่เป็นกระดาษ

Product

Core

Thickness

Reinforced Paper Gummed Tape Newchor 130 Micron